ด่วน! สพฐ. เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัย (งบแผ่นดิน) ผ่าน วช. และ สวทน.

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 เป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือ เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณบูรณาการ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563  โดยให้จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (CONCEPT PROPOSAL) ตามแนวทางและเงื่อนไขที่ วช. และ สวทน. กำหนด ผ่านเว็บไซต์ WWW.NRMS.GO.TH ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 22 กันยายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านเป็นผู้นำในการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการจำเป็นของพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านเว็บไซต์ WWW.NRMS.GO.TH ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1. แนวทางการของบประมาณ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 HTTPS://GOO.GL/6FKXOV

2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) HTTPS://GOO.GL/Y78HG8

3. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (CONCEPT PROPOSAL)

3.1 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (CONCEPT PROPOSAL) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม HTTPS://GOO.GL/XLE1TS

3.2 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (CONCEPT PROPOSAL) สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม HTTPS://GOO.GL/AKXBY2

4. แผนภาพ – แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม HTTPS://GOO.GL/3QCPZL

5. เว็บไซต์ WWW.NRMS.GO.TH

6. POWERPOINT ของวิทยากร วช. และ สวทน. ในการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบ 2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี HTTPS://GOO.GL/EN6JBN

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของ สพฐ. HTTPS://GOO.GL/AGUQMN

Message us