กองทุนโรงเรียนประชารัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2: โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคาร
ที่รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจำ
โดยใช้ชื่อบัญชีฝากว่า “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน…”

โดยจัดส่งรายละเอียดบัญชีกองทุนฯ ผ่าน https://goo.gl/forms/4wfbAIB8Wfw7W4CH3

และจัดส่งสำเนาบัญชีกองทุนฯที่ reportpcr@gmail.com ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ( ขยายไปถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 )

รายละเอียดตามหนังสือราชการ รายชื่อโรงเรียน และคู่มือกองทุน ดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1aMKWFEO5p1VsYcjxb5yf9nuW8yLnLsQ2?usp=sharing

Message us