แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

Download

- Stars (0)

45 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 04-02-2022 12:20

DescriptionPreviewVersions

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
ยื่นแบบพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินช่วยเหลือ (ผู้ยื่นรับรองสำเนาด้วย) จำนวน 2 ชุด
ยื่นด้วยตนเองที่ สพร. ชั้น 5 โทร. 0 2288 5642

Message us