หน้าแรก

วันพระราชินีสุทิดาฯ สนก
smartslide
Slide
Slide Web สนก. (3)
3
Slide Web สนก. (1)
Slide
previous arrow
next arrow
PlayPause

ภารกิจผู้บริหาร สนก. /ผู้เชี่ยวชาญ

ดาวน์โหลด

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

ออกแบบการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพที่แตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับแนวคิดสากลที่ว่า ความเป็นอัจฉริยะมีอยู่รอบด้าน

นวัตกรรมด้านการบริหาร

กระบวนการบริหารการศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการยกระดับคุณภาพทั้งระบบโรงเรียน สร้างโอกาสให้เด็กไทยมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นอ่อนไหวในปัจจุบัน ความก้าวหน้าไม่มีประโยชน์อะไร หากขาดสมดุลสิ่งแวดล้อม วิจัยและดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างผู้นำเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมเร่งด่วนตามนโยบาย

ไม่หยุดยั้งที่จะวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นวัตกรรมด้านศักยภาพผูเ้รียน

วิจัยและนำร่องโครงการ หลากหลาย รอบด้านและทันต่อสถานการณ์ เพื่อเด็กไทยและคนไทยให้ยืนหยัดในสนามความจริงระดับสากล

นวัตกรรมด้านคุณธรรม

ไม่มีประโยชน์อะไรที่ประเทศจะมีคนเก่ง แต่ขาดคุณธรรม วิจัยกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนงานคุณธรรมในสถานศึกษาสำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา

นวัตกรรมด้านต่อต้านทุจริต

ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม

นวัตกรรมด้านการวิจัย

งานวิจัยเป็นพื้นฐานนวัตกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สร้างสรรค์นวัตกรรมน่ารู้

มุ่งสู่การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โครงการสำคัญ

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

saraban04008@obec.go.th (กลุ่มบริหารทั่วไป)
0 2288 5888, 0 2288 5868

Message us