รายชื่อโรงเรียนที่ทำแบบประเมินแล้ว

สังกัด รหัสกระทรวง 10 หลัก - ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040344 บ้านหร่ายการ้อง นายกมล ชูรัตน์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040005 บ้านชัยภูมิ นายธุวานนท์ แต้มดื่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 อนุบาลลานกระบือ นายโกศล พุทธวงศ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040066 นางสุทธิชา ตาคำชัย
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040066 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ นางสุทธิชา ตาคำชัย
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040343 นางรัชราภรณ์ สอนสังข์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040240 นางรุ่งทิวา ปะระทัง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062010187อนุบาลลานกระบือ นายโกศล พุทธวงค์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040026 อนุบาลกำแพงเพชร นายกฤษณพงษ์ มาน้อย
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040335 นางสาวเจนจิรา กระต่ายทอง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040339 นางสาวอัมพวัน พุดเหียง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040352 บ้านใหม่สามัคคี นายทวี เกษี
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040345 นายอลงกรณ์ แพงไธสงค์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040038 บ้านหนองเต่าสามัคคี นางธณัญญ์ลักษณ์ ศรีภานมาตุ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062010069 นางวิภาทิณี ฉิมพาลี
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองปากดง ว่าที่รต.หญิงวิภาดา แก้วประเสริฐ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040230 นายประดล เพชรวงษ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062010190 นางสาวนันทาศิริ อิ่มหมี
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040221 บ้านพรานกระต่าย นายกวีพจน์ บรรจง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040268 อนุบาลไทรงาม นางสาวชาลิสา มณีรัตน์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040007ผินสหราษฎร์พัฒนา นางอภินันท์ สีขำ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040255 นายพัทธดนย์ เมืองมูล
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040274 บ้านโนนใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ ขวัญเมือง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040070 บ้านโนนโก นางพิมพ์นิภา จงเกษการณ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040222 ชุมชนบ้านเขาแก้ว นางสาวปาริชาติ เกิดมี
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองทอง นายวรรณชัย น่วมวงค์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040089 นายเจตน์ภพ สระแก้ว
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040053 ว่าที่ร.ต.หญิงพรรณธิพา ชัยขุนพล
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040067 บ้านทุ่งตาพุก นายสุชาติ เต็มเพ็ชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 วัดราษฎร์เจริญพร นางสาวรุ่งทิวา จันทร์อ้น
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040075 บ้านไทรย้อย นางสาวระพีพร พีระพันธ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040359 บ้านหนองจิก นางสาวจิตติมา วัดภู่
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040045 บ้านหนองรี นายสิทธา พลังฤทธิชัยกุล
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040357 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) นายเรืองวิทย์ บุญประดับ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040283 นายศักดา ศรีแย้ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040427 บ้านลานดอกไม้ นางสาววรรธิภา อินทะชัย
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040418 บ้านหนองวัวดำ นางสาวกรุณา คำบ่อ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040241 นายจักร์กริช คำอินทร์
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040354 บ้านประดาเจ็ดรัง นายสัมพันธ์ คนประสพ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040021 สาธิต นางสาวฐิติอร ภูจอมคำ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062010123 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง นางสาวมนิสา ดีอ๊อด
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040042 บ้านมอสมบัติ นายสมพงษ์ สุขอู๊ด
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040413 อนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ) นางจันทิมา สุขศิริ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040057 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) นายสมมาตร พรมมา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062010183 นายธราธร จารุฑีฆัมพร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040411 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) นางสาวประภาพร​ ศรี​โคก​น​รวดน
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040056 บ้านดงตาจันทร์ นายทวีทรัพย์ การสำเนียง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040415 บ้านไทยทวี นางสาวกาญจนา นาคสวาท
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040073 บ้านทรงธรรม นางศุณัฐชา เกตุเกล้า
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040266 นางสาวปริศนา รุ่งเรือง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040349 บ้านหนองมะเกาะ นางสาวลักษมี ใบสูงเนิน
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040414 บ้านไร่ลำปาง นายวรเดช ตื้อยศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062040342 นายอุทิศ บุญเกิด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1065360315 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา นายวสุวัญญ์ มิตรขำ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ‭ 1067380240‬ นายเอกอนันต์ ไวยกรรณ์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390179 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นายนนฑิวัฒน์ เสาร์แดน
สพป.แพร่ เขต 1 1054390119 บ้านห้วยอ้อย นายภานุพงค์ ดวงจิตต์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390154 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายเฉลิมศักดิ์ สารแก้ว
สพป.แพร่ เขต 1 1054390164 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายอนันต์ สารบุรุษ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390004 วัดต้นไคร้ นายพงศกร​ นาสาร
สพป.แพร่ เขต 1 1054390108 บ้านแม่ยางเปี้ยว นางวันดี มะโนรา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390167 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายภาณุพงศ์ สวัยษร
สพป.แพร่ เขต 1 1054390054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางอรุณี พันธ์กสิกรรม
สพป.แพร่ เขต 1 1054390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายอำนวย อรุณ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390162 นางอัญชลี หล้าแก้ว
สพป.แพร่ เขต 1 1054390182 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นางสาวภัทรวดี คำลือ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390178 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวเมธาพร แก้วจันทร์เป็ง
สพป.แพร่ เขต 1 1054390016 บ้านนาคูหา นางสาวบุหงา อุปนันชัย
สพป.แพร่ เขต 1 1054010115 นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกา
สพป.แพร่ เขต 1 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางรจนา ชมภู
สพป.แพร่ เขต 1 1054390181 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางรจนา ชมภู
สพป.แพร่ เขต 1 1054390158 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390046 บ้านในเวียง นายสุรพล แก้วติน
สพป.แพร่ เขต 1 1054390173 นายเจตดิลก ศรีคำภา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390029 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวปวีณ์นุช มะทะ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390165 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวอุบลรัตน์ ใจสุดา , นายเทอดศักดิ์ จันกัน
สพป.แพร่ เขต 1 1054390043 บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) นางจรัสศรี​ เวียงทอง
สพป.แพร่ เขต 1 1054390116 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายเป็ล แหวนทอง, นายธวัชชัย โสภารัตกุล, นายอดิพงษ์ กันหมุด
สพป.แพร่ เขต 1 1054390049 นางสาวบุญปั๋น แสนบ่อ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390131 บ้านวังปึ้ง นายบัญชา แก้วแสนเมือง
สพป.แพร่ เขต 1 1054390053 นายกุลดิลก เดชรัตน์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390162 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) นางอัญชลี หล้าแก้ว
สพป.แพร่ เขต 1 1054390293 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางศุภรา ปะละใจ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390052 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ว่าที่ร้อยตรี พาณิชย์ อินทร์จันทร์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390157 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายวีรชัย ปทุมวิง
สพป.แพร่ เขต 1 1054390172 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสาวกมลลักษณ์ ถาวรเสน และ นายธีรชัย คำอภิวงค์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390294 แม่คำมีตำนัก( ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางสุภารัตน์ แสนปัญญา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390292 บ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) นางวิวาวรรณ พงค์เจริญ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390025 อนุบาลแพร่ นางดวงตา น้อยทา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390025 อนุบาลแพร่ นางดวงตา น้อยทา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390033 นายพฤทธิกร สุรีย์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390144 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายธีรโชติ หล่ายโท้
สพป.แพร่ เขต 1 1054390013 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายธนิต มูลเกษ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390102 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390026 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายธนพล วงศ์สุวรรณ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390146 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายคเณศ คะชา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390150 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวทิพรัตน์ อุดม และนางฤทัยรัตน์ เพ็ชรหาญ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390035 บ้านร่องฟอง นายธีรพล ดุเหว่า
สพป.แพร่ เขต 1 5401390047ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางวราพร พงศ์อนันตกูล
สพป.แพร่ เขต 1 1054390137 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม
สพป.แพร่ เขต 1 1054390139 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายมาโนช บุญคุ้ม
สพป.แพร่ เขต 1 1054010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร
สพป.แพร่ เขต 1 1054390166 นายอภิชาติ ถนอมศักดิ์ศรี
สพป.แพร่ เขต 1 1054390056 นางพิชญ์ญา ดีแก้ว
สพป.แพร่ เขต 1 1054390001 นายดนุพล. มะโนโฮ้ง
สพป.แพร่ เขต 1 1054390113 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สุรชัย ทะสุตะ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390002 พลฯอุทัย ใจน้ำ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390160 บ้านแม่แรม นายอนุชิต อุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390060 นางสาวกนกวรรณ สิทธิศักดิ์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390177 นางปุณณัตฌา เตชวงค์
สพป.แพร่ เขต 1 1054390030 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายขจรศักดิ์ ขัติโย
สพป.แพร่ เขต 1 1054390009 นางสาวปัทมาภรณ์ หงษ์ทอง
สพป.แพร่ เขต 1 1054390057 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางนิตยา ยุทธแสน
สพป.แพร่ เขต 1 1054390299 นางสาวกนกวรรณ ดำรงค์ธรรม
สพป.แพร่ เขต 1 1054390134 นางรัตติยาพร มุ่งดี
สพป.แพร่ เขต 1 1054390124 นายธีระพงษ์ ใจมูล
สพป.แพร่ เขต 1 1054390297 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นายวรกาญ วันราชัย
สพป.แพร่ เขต 1 1054390019 นายทศพล เวียงคำ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390149 นายกฤษฎากร อิมัง
สพป.แพร่ เขต 1 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายวิเชียร ไชยบุญทา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390149 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นายกฤษฎากร อิมัง
สพป.แพร่ เขต 1 1054390132 นายจิรวัฒน์ วาสนะตระกูล
สพป.แพร่ เขต 1 1054390106 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายนิรันดร์ ธิมา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390024 นายอัจฉริยะ วงศ์ศิริ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390011 นายนิธิศ เหมืองจา
สพป.แพร่ เขต 1 บ้านห้วยฮ่อม นางศุภรา บุญชาญ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390037 รัฐราษฎร์บำรุง นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า
สพป.แพร่ เขต 1 1054390110 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายอานนท์ ศรีบุตร
สพป.แพร่ เขต 1 1054390152 บ้านแม่พร้าว นายรัฐพงษ์ ทานะ
สพป.แพร่ เขต 1 1054390159 นายกิตตินันท์ ศรียงค์
สพป.แพร่ เขต 1 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางปราณี อุดคำมี
สพป.แพร่ เขต 1 1054390101 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร
สพป.แพร่ เขต 1 1054390295 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นายสุรศักดิ์ นามเผ้า
สพป.แพร่ เขต 1 1054390108 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางวันดี มะโนรา
สพป.แพร่ เขต 1 1054390024 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายอัจฉริยะ วงศ์ศิริ
สพป.แพร่ เขต 2 1054390218 นายระบิล หล้าอาภิระ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410351 นางสาวฏิฏิภัทฏ์ เหล่าพิเดช
สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านยางสามัคคี​ นาง​ชัช​นิ​ดา​ ​เถาวัลย์​ราช​
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410023 บ้านนานกเขียน นางสาววรารัฐ รุ่งมณีลักษณ์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410103 บ้านดอนนาห้วยชัน นางสาวภาวิณี ม่วงพาที
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410026 บ้านโคกบัวค้อ นายมนตรี แก้วสาธร นายมนตรี หลาบผุ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410346 บ้านวังปลาโด นายสุพิชัย จันดวง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410011 บ้านเม่นใหญ่ นางสาวชนิกานต์ ทุมทุมา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410369 นายธีระพงษ์ มูลผง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410006 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ นางจีรภัส ขานหยู่
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410509 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย นางสาววรณัน ศิริกิจ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410107 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี -
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410034 นางอำพัน เพ็งทองหลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410092 บ้านดอนดู่ นายพัสกร เชิดพานิชย์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410094 บ้านท่าขอนยาง นางสาวรำพึง เทศพรม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 44020045 นายวิชชพลไชยประทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410067 นางทิพวัลย์ จันทะลุน
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410349 นายวิชชพล ไชยประทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410500 บ้านเหล่าจั่นนาภู นายสุพล ลาสิทธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410332 บ้านเหล่ายาว นางสาวอภิรัชพร ทิ้งแสน
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410033 บ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) นางสาวกนกวรรณ บูรณธ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410331 บ้านสองห้องฮ่องน้อย นางสาวณัฏฐ์ขณัญณ์ จันทร์คำ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410016 บ้านหนองโนอีดำ นางสาวตรีทิพพา แก้วหานาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410351 บ้านโนนทอง นางสาวฏิฏิภัทฏ์ เหล่าพิเดช
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410009 นายปัญญา ซ้ายยศ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410045 นางพรรณทิวา ทองใบ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410503 นางสาวศศิธร อุทัยแพน
สพป.มหาสารคาม เขต 1 โนนสำราญ นายวิชชพล ไชยประทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410082 ชุมชนบ้านมะค่า นายอภิชาติ สุระคาย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410111 บ้านนาสีนวน นางสาวจุฑามาศ จำปาแดง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410069 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นางสาวนิตยา กุลชนะรงค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410075 นางบังอร. ดรชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044020045 วิชชพลไชยประทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410329 นางสาวชลินธร กางเกตุ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410368 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง นายไพร สำเนียงนวล
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410005 บ้านหนองกุงเต่า นายนริศ สาลาสุตา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410028 บ้านหนองค้อสวนอ้อย นายฐาปกรณ์ ปาปะขำ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410071 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก นางสาวแคทยา แสนชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410352 บ้านหนองคูขาด นางสาวกชกร นนยะโส
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410003 บ้านหนองเขื่อนช้าง นางธนวรรณ วิบูลย์กุล
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410353 บ้านฝายป่าบัว นางสาวชมพูนุช ชะอินทร์วงศ์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410322 ชุมชนบ้านดงเค็ง นายสมบูรณ์ พรมบุญเรือง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410320 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายธวัชชัย วิเศษดี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410063 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด นายสมบัติ ปักเขมายัง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410068 นางเฉลิมศรี ไชยบุดดี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410513 บ้านโพนสวาง นายกิตติกร ดวงพรม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410347 นางสาววราภรณ์ เชิดชิด
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410347 บ้านดอนก่อ นางสาววราภรณ์ เชิดชิด
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410367 นางสาววาสนา อบมาสุ่ย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410514 นางสาวจุฑามาศ พื้นดอนเค็ง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410372 บ้านดอนพยอม นางนวลละออง ลีลา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410512 ชุมชนบ้านหมากค่า นายอุดม จันปัญญา ,นายอาณา ทับสีรัก
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410107 นางจุฬา มันฑะ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410335 บ้านดอนงัว นางจิตรฤทัย เจนการ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410313 บ้านหนองโดนหอกลอง นางสุภาพร รักกุศล, นางสาวสุริตา บุญหล้า
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410053 บ้านม่วงโพธิ์ศรี นางสุภาพ วาทหงษ์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410330 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ นางสาวกอปรกาญจน์ เสติ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410090 บ้านขามเฒ่า นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410079 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา นางสาวชมัยพร ไชยโวหาร
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410093 บ้านปอแดง นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410051 บ้านท่าปะทายโนนตูม นางดวงใจ อุตรินทร์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410348 นายรัฐนันท์ จันทร์เปรียง นายพลวัฒน์ สังไสย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410348 บ้านโนนเกษตร นายรัฐนันท์ จันทร์เปรียง นายพลวัฒน์ สังไสย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410074 บ้านเหล่า นางสาวนิติญาพร ใจเที่ยง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410364 โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ นางสาวพิศมัย วงศ์สมศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410016 นางสาวตรีทิพพา แก้วหานาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410009 วันครู 2502 นายปัญญา ซ้ายยศ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410106 บ้านเชือกคุยเพ็ก นางสาวณปภัช ตีเมืองซ้าย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410072 นางสาวพรพิศ แสนชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410355 บ้านไพรวัลย์ปอแดง นางสยุมพร พิมพ์ศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410334 บ้านแดงน้อย นางสาวสุทธาสิณี จันลาศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410502 บ้านหนองบัว นายณัฐวัฒน์ พรสีมา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410327 นายภควัต กองชา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410327 บ้านหัวนา นายภควัต กองชา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410343 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ นางสาวศิราพร ขันตี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410323 บ้านหนองจิก นายประสิทธิ์ บุดดี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 หลักเมืองมหาสารคาม นางนวรัตน์ อรรคแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410008 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ นางเพ็ญวัน สำราญวงศ์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410036 บ้านหมี่เหล่าน้อย นางจีรนันท์ ศรีเกษ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410032 นางบุญล้ำ มาตเลิง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) นางกาณชญา ไชยศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410365 บ้านแดง นายเด่นชัย วงษ์ช่าง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410115 บ้านตำแยหนองคู นางสาวศุภษา ทับขวา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410370 บ้านศาลา นายฬุทธิรงค์ ขันธิฉัตร
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410032 บ้านหันเชียงเหียน นางบุญล้ำ มาตเลิง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410350 บ้านวังไฮวังทอง นายอุดม ศักดิ์ศรี นางสาวชุติกาญจน์ นามโร นางผ่านตะวัน ท่าลาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410055 บ้านโขงกุดหวาย นางดวงใจ อุตรินทร์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410057 นางขันทอง โสภาคะยัง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410354 บ้านโสกภารา นายเขียวใน ขุ่มด้วง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410371 บ้านโนนทองโนนสะอาด นายอภิชาติ กิจจะคม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410015 นางสาวปภาสินี ปะเสระกัง
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410356 บ้านโนนแดงมะขามหวาน นางสาวสุภัสสร ทศมาศ,นางสาวดลนภา รื่นกลาง,นางสาวณัฏฐ์นรี บุญหล้า
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410113 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นายวรพจน์ ใหม่คามิ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410022 นางสาวณัฐิญา คำหารพล
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410358 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง นางสาวปิยะพร เทียมทัน
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410117 นางมณีจันทร์ ตันลา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410004 บ้านหินลาด นายอมรพรรณ จรนามล
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410100 บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) นางสาวอมร สุนาอาจ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410001 บ้านท่าสองคอน นายวินัย ดวงภูเมฆ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410020 โรงเรียนบ้านกุดแคน-โคกศรี นายชนาธิวัฒน์ นิ่มน้อย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410369 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ นางสาวสมยงค์​ ศรีวานิช
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410104 บ้านเขวาใหญ่ นายชูศักดิ์ เจริญผล
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410316
สพป.มหาสารคาม เขต 1 144410316 นายเกษม อินทวงศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410316 บ้านหนองโก นายเกษม อินทวงศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410105 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว นางสาวลักขณา มะโพธิ์ศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410345 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) นายวัฒนชัย สุนาอาจ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านโนนราษีฝางวิทยา พันจ่าเอก ชูศิลป์ คำเดช
สพป.มหาสารคาม เขต 1 44010066 นายสุพล ลาสิทธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410034 บ้านหนองตื่น นางสาวจริญญาพร ลาโภ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410031 บ้านเขวา 'รัฐประชาวิทยากร' นางสาวนภศรณ์ โสมา
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044410018​ นางศต​มล​ พงษ์​เภตรา​
สพป.มหาสารคาม เขต 2 1044410112 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี นางสาวศิริญญา เหล่าสะพาน
สพป.มหาสารคาม เขต 2 1044410413 นางสาวอัญมณี อินศร
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410197 นางกรุณา นารถสูงเนิน
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410157 พัชรี จันปุ่ม
สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ นายอำนวย ชิตทรงสวัสดิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านเหล่าหนองแคน นางสาวเรณู รัตนทิพย์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410546 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นางสาวสกุณา นามวิชา
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410129 บ้านเหล่าโพธิ์ นายกิตติพงศ์ สีเทา
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410123 บ้านแห่เหนือ นายทรงศักดิ์ ดีโม้
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410128 นางทิวาพร ชูศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410138 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 44106403 บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวสุพัตรา สมิน
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410175 บ้านนาล้อมโคกสว่าง นางสาวเนตรนภา คำภาเกะ
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410133 นางสาวบุษบา ปัดถารัตน์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410209 บ้านขามเปี้ย นางสาวรุ่งทิวา ขยันทำ
สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านทิพโสต นางสาวนวยนาถ สีแก้วสิ่ว
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410119 บ้านสังข์ทอง นายวรสิทธิ์ ฉายถวิล
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410126 บ้านม่วงน้อย นางจริยาภรณ์ ศรีทอนชิน
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410544 บ้านหนองแสง นายสิริวัฒน์ จันทร์ศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410550 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นางสายยนต์ อุทุมภา
สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง นางกนกพิชญ์ ชาติชัชวาล
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410561 นางสาวสุภาวดี พันรินทร์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410559 นางพรพิศ นามโท , นางสาวปาริชาติ ติดวงษา
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410553 บ้านห้วยแคนโนนสูง นายเรืองศิลป์ ดีจันทร์ และนางสาวกาญจนา แสงทามาตย์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410560 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) นางสาวสุดฤดี คมดี
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410557 บ้านจอมทอง นางสาววาสนา วงศ์​สนั่น​
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410551 บ้านศรีอรุณ นางสาวทับทิม ศรประสิทธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410565 บ้านโนนสะอาด นายปรเมศร เนื่องมัจฉา
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410182 บ้านคุยเชือก -
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410134 บ้านวังโพน นายสรายุทธ เถาว์วันดี
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410189 บ้านเลิงใต้ นางสาววิภาวรรณ เกิดศักดิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410548 บ้านหัวช้าง นางดารุณี คมกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410122 นางมัณฑนา อุทโธ
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นายนิคม ลาน้ำเที่ยง
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410179 บ้านหนองปลาเข็ง นางสาวปรียา โคตรวิชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410140 ชุมชนโพนงามโพนสวาง นายเอกพงษ์ เศรษศรี
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410205 บ้านค้อ นางสาวเอมอร​ เนื่องพนอม
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410187 บ้านแก่งโกสุมท่างาม นายคณิต สิทธิขวา
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410207 บ้านผำ นายพรชัย​ วรรณเดช
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410139 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา นายสัญญา ด่านกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 1044410148 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา มงคลลํ้า
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410190 หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ นายอดิศักดิ์ น้อยนอนเมือง
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410146 บ้านวังกุง นายบุญถิ่น ประทุมชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410202 บ้านโพน นิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410200 นางสาวปิยะวดี คณะมะ
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410567 นายวิชิต สีลาวุธ
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410566 อนุบาลชื่นชม นายสมพร สุทธิประภา
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410155 นางประเพียร ภความนตรี
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410147 นางศุภางค์ ดีจะเสน
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410224 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นายเอนก อนุนาค
สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองโกวิทยกิจ นางขวัญพัฒน์ ไกรศรีทุม
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410579 บ้านกุดจอก นายวีรส แก้วใส
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410158 บ้านโพนทอง นางสาวอรวรรณ กันถัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410180 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย นายธนชิต ถมภิรมย์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410181 บ้านคุยแพง นางสาวอัมพร จันทะเริง
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410159 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก นายศรายุทธ ตะวิง
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410577 บ้านหนองกุง นายบุญเกิด สิงทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410203 นางสาวนิศราภรณ์ สาโถน
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410554บ้านหนองสหคามวิทย์ นายองอาจ ชาญศึก
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410184 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง นายธีระศักดิ์ สีละอามาตย์
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410167 บ้านแท่นโนนหนองคู นางฉัตรกมล กุดหอม
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410165 นางสาวดารุณี กุลเพ็ชร
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044410192 บ้านเชียงยืน นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420123 บ้านป่าลาน นายสรวิศ สุวรรณบุษย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058010130 นายสุชาติ อินทจักร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420125 เสรีวิทยา นายทรงสิทธิ์ โพธิ์สว่าง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านรักไทย นายสัจจา ธิติรัตน์วรโชค
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1088420081 นายจรินทร์ ปันทวัง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านห้วยผา ว่าที่ร้อยตรีอุดมสิน สินธพทอง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420122 นางสาวสายสมร สิงห์พรหม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420132 บ้านนาปลาจาด นายชญานนท์ แสนฤทธิ์เจริญ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420070 นายสุพล​ ไพรกลิ่นสุคนธ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420033 บ้านมะหินหลวง นางสาววิไลพร เฉลิมชัยวิวัฒนา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 10580420083 นางกรรณิกา รายารัตน์โภคิน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420026 นายศิรานนท์ พันธ์งามตา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420017 นายอำนวย สงวนวาจา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058400012 นายสรพงษ์​ มีมิตรภาพ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420091 นายวิโรจน์ ปัญญาเยาว์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420027 บ้านแม่โกปี่ นายปริทัศน์ รักสกุล
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420108 นางสมศรี ภิญโญภาพพงษ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420015 บ้านคำสุข นายนพดล รักชาติไทย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058010153 นายบรรณาวัฒน์ ปาละ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านผามอน นางสาวชฏาพร อินตาผัน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420069 บ้านดอยผีลู นายวรเดช กาญจนโนพงษ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420119 นางสาวอุษ​ณี​ย์ ศฤงคาร​
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420016 บ้านนางิ้ว นางเทียมจันทร์ ดวงสุภา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420016 บ้านนางิ้ว นางเทียมจันทร์ ดวงสุภา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านนางิ้ว นางเทียมจันทร์ ดวงสุภา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420016 นางเทียมจันทร์ ดวงสุภา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420109 นายสมุทร จันทร์สาย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420344 บ้านวนาหลวง นายพิชิต ปวงคำ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420059 บ้านแกงหอม นายยุทธนา แซ่พัง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420060 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง นายภูวดล ทองมนต์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420063 บ้านสบสา นายณัฐ​นันท์​ เรืองชัย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 158010068 นางณิชาภัทร นิรภัฎ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420107 บ้านห้วยตอง นางจารุณี สุริยะชัยพันธ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058010053 นางสาวภัชลักษมณ์นันท์ วิบูลย์ทรัพย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420131 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) นายนัฐพล มังคะละ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420363 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายบุญชนะ เครือทอง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420013 บ้านหัวปอน นายยุทธนา จันทาพูน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420094 บ้านในสอย นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058010035 บ้านห้วยปูลิง นายจีระพงศ์ สอาดจิตต์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420022 บ้านแม่อูคอหลวง นางสาวจุฬาลักษณ์ นัคคีย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านสบสอย นางสาวประภัสสร โกวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420009 นายสวัสดิ์ บุญเนตร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420032 นางอรพิน จันทร์โพธิ์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058010110 นายชวลิต ปิ่นแก้ว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420097 บ้านใหม่ นางธนพิชญ์ ลิ่มกุล
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420095 นายวรวิช ปัญญาเยาว์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420365 นายสัญชัย ดีสิงห์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420040 สังวาลย์วิทย์ 3 นายธนาวิทย์ จันต๊ะคำ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420127 บ้านแม่จ๋า นายพินิจ สุปัญญาวิโรจน์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 58010105บ้านขุนสาใน นายอภิสิทธิ์ ศิริสนาธร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420068 บ้านไทรงาม นายกรเมศฐ์ เลาหมู่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420121 บ้านกลาง นายธง ไหมทอง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420364 นางสาวสุวัจนี มุตาปิน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420003 ชุมชนต่อแพวิทยา นายอภิวัฒน์​ สาย​ปัญญา​
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058010129 นายเอกพงษ์ เตชะวรากร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420053 บ้านแม่ปิง นายอภินันท์ อุทัยแสนปรีดา1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420082 นางสาวอ้อยใจ เพียรสะอาด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420117 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) นายสุดสวาสดิ์ พานทอง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420038 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ นายพีรศักดิ์ ไชยเทศน์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420006 บ้านแม่สุริน นางสาวปรียา บุญไทยใหญ่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058420090 ชุมชนบ้านปางหมู นายณรงค์ศักดิ์ หมั่นสอน
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430276 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณกูฏ
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430049 บ้านสามเพียแสนจำปา นายพิชิตชัย ศรีใสคำ
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430163 นายไพฑูรย์ โภคสวัสดิ์
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430048 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา นางสาวณัฐนิชา ชูรัตน์
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430046 นายเขมรัฐ จันละบุตร
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430169 โซงเหล่าโป่วิทยา นางสาววราภรณ์ งิ้วลาย
สพป.ยโสธร เขต 1 1035010064 นางสาวสุวิมล มะริสาน
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430190 บ้านปลาอีด นางกิ่งกาญจน์ ชูแก้ว
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430238 นายน่ารัก คำนึง
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430183 บ้านสำโรง นางสาวยุพิน เครือชารี
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430266 นายไพฑูรย์ ศิริบูรณ์
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430136 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นายเสกสรร นามสา
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430018 บ้านหนองหิน นางสาวจริยา วงษ์แสน
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430258 นายพิทักษ์ แก้วกล้า
สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านเหล่าใหญ่ นางนริศราพร สมพอง
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430135 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางนรินรัตน์ ประจวบสุข
สพป.ยโสธร เขต 1 0035103334 นางศศิธร บุญธรรม
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430170 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) นางสาวสุภารัตน์ รอดคำทุย
สพป.ยโสธร เขต 1 1035010172 นางสุมาลี สังเกิด
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430191 บ้านหัวขัว นายพนา ทองเจียว
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430045 บ้านใหม่ชุมพร นางนิดาวรรณ สมสะอาด
สพป.ยโสธร เขต 1 1035010123 บ้านสงเปือย นางสาวนครินทร์ ศรีเนตร
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430002 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง นายณัฐวุฒิ โพธิ์เงิน
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430255 ชุมชนบ้านสำโรง นายสมใจ ทองดี
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430247 บ้านหนองยาง นายธนิศร พันธ์แน่น
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430164 นางสรัญญา เตโช
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430159 นายราชันทร์ นามแสง
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430127 บ้านแข่โพนเมือง นายสวัสดิ์ ศิริพัฒน์
สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านทุ่งมน นายวีรวุฒิ นามวี
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430168 บ้านทุ่งมน นายวีรวุฒิ นามวี
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430175 บ้านโนนหนองแฝก นายอุดมพงษ์ พรมบุตร
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430272 นางสาววรรณนิภา เขาทอง
สพป.ยโสธร เขต 1 1035010007 ว่าที่ร้อยโทกฤษณะ ทองสี
สพป.ยโสธร เขต 1 1035010007โรงเรียนบ้านขุมเงิน ว่าที่ร้อยโทกฤษณะ ทองสี
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430182 บ้านดงเจริญ นางสาวกรพรรณ เสงี่ยมศักดิ์
สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านผือฮีนาลานาจาน นางปัทมา มีชัย
สพป.ยโสธร เขต 1 1035430058 นายสมดุลย์ มูลสาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040299 นางสาวยุภาวดี ยิ้มสรวล
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040104 บ้านวังโป่งพัฒนา นายอภิศักดิ์ ยุทธอาสา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040158 บ้านวังตาช่วย นายชัยพล อุดมเสฏฐ์ชัย
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040308 รอดนิลวิทยา นายเดช สุวรรณนำปน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062020101วชิรสารศึกษา นายศิลป์ วิชัยคำ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040106 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี นางสาวอุไรวรรณ คงหมื่นรักษ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040165 นางเพ็ญ)ระการ ดามัน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040122 บ้านหัวเสลา -
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062020116 รักษ์สนิท คงเนียม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040138 บ้านรังแถว นางสาวละมุล นนกระโทก
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040312 บ้านเพชรนิยม นายไพโรจน์ ไพรมาลาคีรี
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040211 นายนวพล สุขศิริ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040113 บ้านบึงเสือเต้น นางสาวยมลพร สิทธิ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062020031 นายบังอร เย็นนที
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 บ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา นายกิตติชัย การะภักดี
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040409 บ้านโนนพลวง นางสาวสาวิตรี มากรักชาติ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 อนุบาลปางมะค่า นายสัญชัย แสงมณี
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040188 บ้านท่าพุทรา นายจักรี คชภูมิ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040120 บ้านเกาะตาล นายจันทพร เกษภูงา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062020055 -
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040130 บ้านหนองน้ำแดง นายฐิติกร ดาวเรือง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040319 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) นายพิชัย ไตรพิพัฒน์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040316 บ้านคลองไพร นายลภัส เอ็นดู
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040328 บ้านท่าช้าง นายมานพ จันทร์ศรี
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 บ้านนิคม นางสาวอมรรัตน์ กุลชา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040169 นางสาวสนม ครุฑธานุชาติ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040170 บ้านไร่ใหม่ นายบุญเลิศ จวนอาจ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040177 บ้านวังหันน้ำดึง นายสุเชษฐ์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040324 บ้านคลองเตย นายทวีกิจ อาจรักษา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040410 บ้านวังชะโอน นายประเสริฐ สิงหเดช
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040112 บ้านเกาะฝ้าย(ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) นางสาวสุวิมล แสนพล
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040160 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ นางสาวอรวรรณ มากเสมอ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040390 บ้านไพรสวรรค์ นางสาวจันทิมา เพ็งทา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040135 บ้านปางมะนาว นางสาวนภัสสร ปิมแปง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062020044 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ นางสาววรัญญา สุขตระกูล
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040152 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 นางศรัณยา ฤกษ์หร่าย
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062020136 นางอัฐมา เกตวิยะกัน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040127 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ นายดิเรก อินทร์โพธิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040111 บ้านหนองตะเคียน นายเสถียร สุขตระกูล
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040155 บ้านไร่ดอนแตง นางสาวอมรรัตน์ อนุศาสตร์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040129 นางสาวน้ำฝน ไปรเวทย์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040404 บ้านดงเย็น นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040121 บ้านหาดชะอม นายเฉลิมพล ชื่นวงศ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040325 บ้านท่าข้ามสามัคคี นายสงกรานต์ ธรรมเส็น
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062020122โรงเรียนบ้านหนองจอก นางอรุณ แก้วกล้า
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040329 บ้านใหม่เจริญสุข นายณัฐพล กิบุญมา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040110 บ้านวังพลับ นายสุทธิพงษ์ คล้ายทิม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040400 บ้านทุ่งซ่าน นายภานุวัตร พันธุ์ยี่
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040317 บ้านคลองแขยงวิทยา นายบัลลังก์ ต่ายมา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 62104494 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต นาย ดำรงเดช สวนเศรษฐ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040219 บ้านทุ่งหันตรา นายวัชระ บุญจันทร์
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040126 บ้านพัดโบก นางชญาน์นันท์ พูลสมบัติ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040384 บ้านหนองหิน นายธีรพล จาดดำ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040307 อนุบาลคลองลาน สุฑาภรณ์ พินิจทะ นางสาวปรานอม นาวิก นางสาวปภัสรา แดงชัย
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062040366 บ้านศรีอุดมธัญญะ นางสาวดวงกมล ทองสังข์
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430316 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายประดิษฐ ยอดโพธิ์
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430124 บ้านหนองหมี นายศุภชัย. ไปใกล้
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430362 นางสายพิณ ศรีศาลา
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430362 โรงเรียนบ้านคำแขนศอก นางสายพิณ ศรีศาลา
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430308 นางนฤมล แสงคำไพ
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430221 บ้านโคกนาโก นายธวัชชัย ชมภูวิเศษ
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430122 บ้านหนองบัวบาน นางนาฏยา วังคะฮาด
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430086 นายนพรัตน์ คำนนท์
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430078 บ้านเหล่าตำแย นางสาวสุนิษา สีกา
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430377 บ้านไทยเจริญ นายสำราญ ซ้ายขวา
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430357 นายพงศธร ป้องศรี
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430357 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นายพงศธร ป้องศรี
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430084 ชุมชนบ้านกำแมด นายมานิต ทองใบ
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430367 นายสง่า วรรณจันทร์
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430376 บ้านดงสวรรค์ นายสมศักดิ์ มูลมะณี
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430201 บ้านกระจาย นายประสิทธิ์ มิ่งขวัญ
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430088 บ้านโนนยาง นายสมใจ ยงปัญญา
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430378 บ้านป่าตาว นายกรีพล พูลทวี
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430325 นายบัณฑิต ศรีดา
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430319 ชุมชนห้องแซงวิทยา นายชัยมงคล คุณสุทธิ์
สพป.ยโสธร เขต 2 1035020181 บ้านหนองนกเขียน นางขวัญเมือง กาลทิสา
สพป.ยโสธร เขต 2 10355430112 นายทนงศักดิ์ ศรีพิกุล
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430351 นางสาวกัลยา ศรีวะรมย์
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430323 บ้านโพง นายทศวรรษ กลุ้มศิลป์
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430311 บ้านดอนม่วงป่าโมง นางสาวปนัดดา วาริกุด
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430355หนองลาดควาย นางสาวเรณู จันทชัย
สพป.ยโสธร เขต 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ นางปานเลขา สุพรรณผิว
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430344 บ้านแสนสำราญ นางปานเลขา สุพรรณผิว
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430368 บ้านโคกกลาง นายชานนท์ มาตะราช
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430085 บ้านกุดหิน นางสาวพรทิพย์ แสนสิ่ง
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430094 บ้านคำผักหนาม นายปฏิญาณ แสงพันธุ์
สพป.ยโสธร เขต 2 1035020104 นายบรรเทิง เข็มเพชร
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430358 บ้านดงมะไฟ นายประคอง ศิริโสม
สพป.ยโสธร เขต 2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นางเนรมิตร โสภาพ
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430391 นางนงลักษณ์ ดารังวัล
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430093 บ้านหนองแหน นายธนง โพธิพรม
สพป.ยโสธร เขต 2 1035430208 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง -