Download เกียรติบัตรผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน ด้านการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เกียรติบัตรโรงเรียนที่ส่งคลิปวิดีโอ เกียรติบัตรที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดการขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลด คัดแยกขยะ การทิ้งขยะ การเก็บขยะไว้ในภาชนะ การเก็บรวบรวม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขนส่งนำไปกำจัด ณ […]

ประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งผู้แทน คือ นางสาวนลินี  จีนกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  เมื่อวันพุธที่ 19 […]

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563

นายสนิท  แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 […]

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จำนวน 3 […]