ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับ สพฐ.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่เกียรติบัตร ดาวน์โหลด