• 0 288 5892
  • activelearningobec@gmail.com
12 สัปดาห์พัฒนานวัตกรรม ACTIVE LEARNING
AL HERO

MS Teams Meeting

สำหรับครู ผอ. และ ศน. กลุ่ม 349 (รับวุฒิบัตร)
ข้อมูลสำหรับกลุ่ม 349 คลิกที่นี่

MS Teams Live Event

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ
(รับวุฒิบัตร)

Facebook Live

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ (รับเกียรติบัตร)