• 0 2288 5892
 • activelearningobec@gmail.com
 • สนก.สพฐ.
 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

กลุ่มเป้าหมาย และเงื่อนไขการรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร

CHANGE 349 โรงเรียน

มีนวัตกรรม Active Learning ตามบริบทภายใน 12 สัปดาห์

 • ระบุเป้าหมาย

  ระบุปัญหา ค้นหาสัญญาณ

 • พิมพ์เขียวโรงเรียน

  จากความคิดสร้างสรรค์

 • ผลการทดลอง

  และแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ

 • ความพร้อม

  ในทุกมิติของการขับเคลื่อน

0
โรงเรียน
0
รร./สพป.
0
รร./สพม.
0
รร. Stand alone

KEYS OF SUCCESS

ปัจจัยความสำเร็จ

แลกเปลี่ยนผลลัพธ์

แลกเปลี่ยนผลลัพธ์ทุกสัปดาห์

Coaching ให้โรงเรียน

มี Coaching ให้โรงเรียน

สนับสนุนเครือข่าย

สร้างเครือข่ายร่วมกัน

PR เชิงรุก

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกสัปดาห์

พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

ความสำเร็จ คุณภาพ ความภูมิใจ อย่างยั่งยืน

โรงเรียนปลอดภัยดี มีคุณภาพ

ขับเคลื่อนบนฐานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทั้งโรงเรียน ตามแนวทางวิถีคุณภาพ สพฐ.

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

ได้แก่ การพูดคุยแสดงความคิดเห็น และการลงมือปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้น จะเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง จากการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะและให้คำแนะนำ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ นับเป็นขั้นที่สูงกว่า Passive Learning ทำให้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถึง 90%

จัดโดย

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

 • Location

  อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10.,
  ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต,
  กรุงเทพมหานคร 10300

 • Line Phone

  0 2288 5892

 • Email

  activelearningobec@gmail.com