INNO NEWS

สพฐ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาคเอกชนจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี (Connext ed) จัดการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร...

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่และการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต

วันที่ 22-26 มีนาคม 2564  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มโครงการพิเศษ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่และการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการจัดการประชุมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable...

การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเหนือ)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ภาคเหนือ...

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ดังกล่าวและเติมเต็มประเด็นสำคัญในการพัฒนาการศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของร่างยุทธศาสตร์ฯ ก่อนที่จะเสนอเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ภาคใต้

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รุ่น โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นจุดภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 –...

การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาเพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร้างความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเชิงประจักษ์

วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร้าง ความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเชิงประจักษ์ ซึ่งคณะกรรมการนำโดย ดร.อรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางดนตรีและสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามข้อเสนอการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนต่อไป