สนก. ขยายเครือข่ายนวัตกรรมการต่อยอดเยาวชนไทยสู่สากล ร่วมกับสถานฑูตอังกฤษ และ NCUK Thailand

วันที่ 11 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) มอบหมาย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ ผู้แทนจาก Northern Consortium of UK Universities (NCUK) ประเทศไทย ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในการต่อยอดผู้เรียนจากระบบการศึกษาไทยสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส และช่องทางการศึกษาที่หลากหลายให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างแท้จริงในอนาคต

Message us