Group

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     ตามที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีกำหนดการให้ส่งแบบรายงานเพื่อเข้าประกวดผ่านทาง 2 ช่องทางได้แก่ ทางไปรษณีย์และช่องทางเว็บไซต์ http://gg.gg/tb1ce โดยได้สิ้นสุดระยะเวลาการส่งแบบรายงานเข้าร่วมประกวดไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยขั้นต่อไปเป็นการประกาศรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวดให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดทราบภายในวันที่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นั้น    ...

การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ความเป็นมาของการประกวด การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน สำหรับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เป็นการยกระดับศักยภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการนิเทศติดตามให้กับศึกษานิเทศก์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศักยภาพตามบริบทของแต่ละบุคคล ผ่านการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์การประกวด เพื่อส่งเสริมให้ครู...

ร่วมเป็นเกียรติร่วมแจกเหรียญรางวัลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ แคนาดา CMO (Canadian Mathematical Olympiad)

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมแจกเหรียญรางวัลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ แคนาดา CMO (Canadian Mathematical Olympiad) สำหรับนักเรียนในสนามสอบประเทศไทย...

สพฐ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาคเอกชนจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี (Connext ed) จัดการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร...

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ดังกล่าวและเติมเต็มประเด็นสำคัญในการพัฒนาการศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของร่างยุทธศาสตร์ฯ ก่อนที่จะเสนอเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ภาคใต้

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รุ่น โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นจุดภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 –...

การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาเพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร้างความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเชิงประจักษ์

วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร้าง ความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเชิงประจักษ์ ซึ่งคณะกรรมการนำโดย ดร.อรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางดนตรีและสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามข้อเสนอการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนต่อไป

การประชุมเชิงปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลักซ์ บูติค จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. โดย ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร และคณะ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ณ...

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่ม ปตท. เปิดโครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นออนไลน์ประจำปี 2564

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นออนไลน์ประจำปี 2564 โดยมี คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ดร. พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 บนระบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มปตท....